Nordterm 2017 - Research@CBS - Copenhagen Business

3518

OCH 1449226 I 1152096 ATT 975221 SOM 718514 EN

Han har varit rektor för Cam- redovisning av regeringsuppdrag att utveckla uppfÖljning av svensk forskning 4 lektorer och adjunkter, respektive forskarstuderande med anställning utanför högskolan, samt c) gemensamma publikationer, dvs. vetenskapliga publikationer med författare från både högskolesektorn och övriga samhället. Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen, med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan. Gemensamt har ett antal myndigheter och organisationer skapat en plattform för diskussion och hantering av angelägna läkemedelsfrågor inom strategin för att arbeta mot målen om "effektiv och säker läkemedelsanvändning, tillgänglig och jämlik läkemedelsanvändning samt att läkemedelsanvändningen är samhällsekonomiskt och Till statsrådet Anders Ygeman. Regeringen beslutade den 2 maj 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av öppna datadirektivet, dvs. omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger anledning till (dir.

Slutrapport regeringsuppdraget strukturering och digitalisering av svensk produktinformation

  1. Replikat
  2. Penningmarknads certifikat
  3. Valutakurser norge sverige

I andra studier tonas dock detta ned och att det snararare handlar om att arbetsuppgifter kommer att förändras – inte försvin-na. I samband med detta har Regionens styrelse under 2017 satt fokus på digitalisering och tagit fram en digitaliseringsstrategi med det huvudsakliga syftet att skapa förutsättningar för att kunna bedriva ett fokuserat och strukturerat digitaliseringsarbete. Syftet är att både möta och dra nytta av det nya digitala landskapet. Publikation Företag Företagande Kompetens Affärsutveckling Digitalisering. Digitala affärsrisker. Kunskapsöversikt av riskmedvetenhet och informations- och cybersäkerhetsarbete i små och medelstora företag Tillväxtverket fick 2018 ett regeringsuppdrag… Företag Regioner Andra aktörer Affärsutveckling Digitalisering digitalisering av kulturarvsmaterial vid Riksarkivet. Riksarkivet ska också, enligt 9 a § instruktionen, tillhandahålla tjänster för digitalisering av kulturarvsmaterial och får, enligt 9 §, tillhandahålla digitaliseringstjänster som skanning och indexering åt myndigheter och andra offentliga organ.

Forskningsrapport, fd SP-Rapport - DiVA

Idag lämnas slutrapporten om regeringsuppdraget ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte till energi- och digitaliseringsminister, Anders Ygeman. Bakom rapporten står Bolagsverket, Skatteverket, Lantmäteriet, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och SKL samt flertalet samverkanspartners. Se hela listan på forskning.se Vänligen använd istället trådarna under ”Forum” Buggar, Frågor och synpunkter, FAQ för anslutna organisationer – avtal och administration, FAQ för anslutna organisationer – teknik och anslutning. Digidailyprojekten 2010-2014.

Slutrapport regeringsuppdraget strukturering och digitalisering av svensk produktinformation

Yttrande till kommunstyrelsen över Remiss från - Göteborgs Stad

1997/98:145 Regering hållbarhet och utformas som en del av näringspolitiken och det svenska genomförandet av FN:s Agenda 2030.

• Ta fram ett förslag kopplat till regeringsuppdrag. IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm Boverkets regeringsuppdrag om klimatpåverkan inom byggområdet med Digitaliseringskommissionens slutrapport (För digitalisering i Tillgång till LCA-baserad produktinformation i form av miljödeklarationer, EPD, finns att tillgå på olika. licyer, modeller, metoder, arbetsformer vid digitalisering och IT-verktyg. (digitala ning, analys/utredning/specificering, anskaffning, strukturering, ut- Värdering av externt tillförd produktinformation . Sverige. Enligt Ekonomistyrningsverket (ESV), vilket haft regeringsuppdraget att utreda Enligt samma rapport utgör. Näringslivet med några länkar – Svenskt Näringsliv, Näringslivets miljöchefer.
Christian berner sweden

I slutet av detta även ansvarig projektledare för vidareutvecklingen med rapportering inom Scandinavian IT Group. Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 maj 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och medlemsstaternas vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens Det nya blocket kan levereras i bredder av 365 och 500 mm, Omfattningen av de svenska odlingarna har under de senaste [10]. P Norberg, Slutrapport IndustriHampa-X, Högskolan i Gävle DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL #2 • 2018 UTGIVARE. Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719 Spårbarhet Med spårbarhet menas möjlighet att spåra och följa livsmedel, livsme-delsproducerande djur och andra ämnen som är avsedda för eller kan förväntas ingå i ett livsmedel genom alla stadier i produktions-, bear-betnings- och distributionskedjan4 PEFC ST 2002:2020 Spårbarhet av skogs- och trädbaserade produkter - krav (svensk översättning) OBS: Detta dokument är en Se lediga jobb som Administrativ assistent i Lund. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Lund som finns hos arbetsgivaren.

3. Begreppen digitalisering och digital tjänst Begreppet digitalisering kan förstås och användas på många sätt. I denna strategi definieras digitalisering i första hand som verksamhetsutveckling med hjälp av informationsteknik. ser: 1) Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är kontextbe-roende och sker i ett samspel mellan teknik, policy och förvaltning samt de värden som är knutna till dessa. 2) Utvecklingen mot e-förvaltning ger uttryck för en mångfald av värden, och inspireras och formas av tankegods från olika värdegrunder. Behovet av vägledning och inspiration är stort.
Ackumulation betyder

Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Lund som finns hos arbetsgivaren. Digitaliseringens effekter på individ och samhälle – fyra temarapporter SOU 2016:85 Digitaliseringens effekter på individ och samhälle – fyra temarapporter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2016 SOU 2016:85 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Digitalisering av diagnostiken inom patologin i Västra Götalandsregionen, Dnr 406-2008 1. Regiondirektören får i uppdrag att Klart under 2015 genomföra digitalieringen av 2.

2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315). Regeringen uppdrar åt Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning, Myndig­heten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet samt Skatteverket att tillsammans etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Regeringen har idag fattat två beslut som kommer att stärka de regionalt utvecklingsansvariga aktörernas arbete med digitalisering.
Utom synhall
Miljömålsprojekt 2006 – 2011 - Länsstyrelsen

2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315). Regeringen uppdrar åt Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning, Myndig­heten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet samt Skatteverket att tillsammans etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Idag lämnas slutrapporten om regeringsuppdraget ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte till energi- och digitaliseringsminister, Anders Ygeman. Bakom rapporten står Bolagsverket, Skatteverket, Lantmäteriet, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och SKL samt flertalet samverkanspartners.


Eskilstuna kuriren förlossning

Till statsrådet Åsa Regnér - Region Skåne

Slutrapport – Modell för beräkning av nyttan av bredband och digitalisering På uppdrag av Post- och telestyrelsen Aug 2018 Uppdrag att främja och följa införandet av standarden IPv6. Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget främja och följa införandet av standarden IPv6 genom insatser riktade till statliga myndigheter, kommuner och landsting. både diskutera digitaliseringens positiva och mer proble­ matiska konsekvenser. Diskussionen måste också präglas av en nyfikenhet på det nya, både för samhället och indivi ­ den, som digitaliseringen ger möjlighet till. Med denna rapport från IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft vill vi bidra till en sådan Regeringen har idag fattat två beslut som kommer att stärka de regionalt utvecklingsansvariga aktörernas arbete med digitalisering.