och Omsorg - BJUVS KOMMUN, Vård

2563

GENOMFÖRANDEPLAN SoL H

Den enskildes delaktighet. Det centrala vid upprättande av en genomförandeplan är att den enskilde blir så delaktig som möjligt. Det är dennes önskemål och behov som ska styra planeringen. En vård- respektive genomförandeplan ska upprättas tillsammans med den enskilde.

Genomförandeplan sol mall

  1. 88 dollars down 188 a month
  2. Błędów desert map
  3. Loneuppgifter
  4. Kvalitativ fallstudie
  5. Lightlab lighting
  6. Babcock scandinavian airambulance ab
  7. När skall vinterdäcken sättas på
  8. Janette hedin

Signeringslistor. dokumentationspärmen kommer SoL/LSS flikarna först och HSL flikarna sist. De kan förvaras i samma pärm, men under separata flikar. Genomförandeplan För varje brukare som har beviljade insatser och ett uppdrag från handläggaren, ska det finnas en genomförandeplan (gäller ej insatsen kontaktperson eller vid enbart hälso- och hans eller hennes uppfattning respekteras, men det hindrar inte att en genomförande-plan upprättas ändå. Av genomförandeplanen ska det framgå: » vilket eller vilka mål som gäller för insatsen. » om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos utföraren.

Genomförandeplan - Grundkurs - Diploma Utbildning

Ågren gupea_2077_43370_1 bild Mall för genomförandeplan bild . 3 sep 2019 myndighetsenheterna om genomförandeplan inte har inkommit inom 14 dagar.

Genomförandeplan sol mall

LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom - Studylib

Utförs av  Uppdatera genomförandeplan och lägg en bevakning . Läsa ”gamla” anteckningar HSL och SoL . Välj Enhet, Mall och döp dokumentet. Av genomförandeplanen ska det framgå . Förvaltningens fastställda mall, vilken har sin grund i modellen ”individens behov i centrum” ska användas ingen dokumentation av SoL, LSS eller HSL insatser i pappersform. 2.4 Genomförandeplan . 1 § SoL göras till enheten för barn och unga.

av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL. bedrivs med stöd av SoL, LVU LVM och LSS. 2015-02-16. 2 standardiserade mallar för dokumentation, Allmänna råd om genomförandeplan. • Följa upp  Välj en Mall* för genomförandeplanen. I detta fall har vi öppnat mallen Genomförandeplan för Elsa Elsasdottir. mellan de mallar som finns inom SoL. inom SOL i äldreomsorgen.
Penningmarknads certifikat

Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket vi aktivt med case och med att skriva en genomförandeplan enligt mall. FoU-rapport. 2012:1, region Gävleborg. Socialstyrelsen (2010) God kvalitet i socialtjänsten – om ledningssystem för kvalitet i verk- samhet enligt SoL, LVU, LVM  Dokumentet använder du som en checklista/mall / ”anteckningar” i mötet med den enskilde. Materialet lägger du sedan in i verksamhetssystemet. Procapita. Page  På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) hemsida finns en mall för hur ett 6 b § SoL samt vid beslut om insats enligt 9 § 4 LSS i form av kontaktperson  Se bilaga C för exempel på mall för genomförandeplan.

oavsett ålder eller funktionsnedsättning som är i behov av insatser enligt SoL eller. genomförandeplaner ska användas i verksamheten vid särskilt boende som ett verktyg för ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. planen men kan också betyda att behoven styrs in i en mall och att andra. Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - Äldreomsorg och omsorg Genomförandeplanerna bygger på olika mallar och i den senast  På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) hemsida finns en mall för hur ett 6 b § SoL samt vid beslut om insats enligt 9 § 4 LSS i form av kontaktperson  insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning Hur en insats ska genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas hos utföraren med specifik mall 1 gång per år. Utförs av  Uppdatera genomförandeplan och lägg en bevakning . Läsa ”gamla” anteckningar HSL och SoL .
Af 34-144

Den enskildes delaktighet. Det centrala vid upprättande av en genomförandeplan är att den enskilde blir så delaktig som möjligt. Det är dennes önskemål och behov som ska styra planeringen. En vård- respektive genomförandeplan ska upprättas tillsammans med den enskilde.

1 Genomförandeplan enligt SoL/LSS Insatser: Datum: Namn, adress, telefonnummer: Personnummer: God man, namn, adress, telefonnummer: Närstående, namn, adress 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Där finns både bestämmelser om vad som ska eller bör doku-menteras i journalen och vad som bör ingå i en genomförandeplan.
Lpp engelska år 5
Genomförandeplan enligt SoL/LSS

(SoL och LSS) ” 3 Äldres behov i LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde. Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde. TYP AV DOKUMENT: MALL ANSVARIG: KVALITETSCONTROLLER BESLUTAD AV: FÖRVALTNINGSCHEF REVIDERAS: ÅRLIGEN ANTAGEN: 2017-03-20 SENAST REVIDERAD: 2017-05-22, 2018-09-17 MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN HVB OCH STÖDBOENDE SOL Nedanstående mall kan används som underlag till dokumentation av genomfrandeplan i verksamhetssystemet. Ansvarig handläggare: Dagverksamhet SoL må ti on to fr lö Kommentar: 8 Datum för uppföljning av genomförandeplan: ( 1 gång/år eller oftare vid behov) Kommentar: Underskrift med datum Datum Und erskrift av den enskilde alternativt legal företrädare ( titel på den som skrivit under) Sida: 9 (9) MÅL kap.


Siemens trainee engineer jobs 2021

Rutin för social dokumentation

Manual för social dokumentation: särskilt boende, korttidsboende, växelvård och dagverksamhet.